Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wereldreistips – Reismeisje

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Reismeisje: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Reismeisje gevestigd aan de Kerklaan 9 10 te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63759403;
b. koper: de natuurlijke persoon die met Reismeisje een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Reismeisje en de koper tot het afnemen van het e-book;
d. e-book: het e-book dat Reismeisje in het kader van de overeenkomst aan de koper ter beschikking stelt;
e. website: de website https://www.wereldreistips.nl/ die door Reismeisje wordt beheerd, waar de overeenkomst tot stand komt en via waar de koper het digitale product kan downloaden.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Reismeisje en de koper van het e-book over wereldreistips.
2.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Reismeisje vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Reismeisje heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
2.5. Indien Reismeisje niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Reismeisje in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijzen
3.1. De op de website vermelde prijs voor het e-book is inclusief btw.
3.2. Reismeisje kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten of verschrijvingen op de website of in (e-mail)berichten.
3.3. Een vermelde prijs geldt niet voor toekomstige digitale producten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper succesvol het bestelproces via de website heeft doorlopen.
4.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de koper tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
4.3. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Reismeisje de koper onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de koper geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, dan dient de koper contact op te nemen met Reismeisje.

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. Het e-book bestaat uit online digitale inhoud die aan de koper beschikbaar wordt gesteld. Derhalve kan de koper geen beroep doen op zijn herroepingsrecht voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper en de koper heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.
5.2. Indien de koper niet zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van het e-book voordat de ontbindingsperiode is verstreken en geen afstand heeft gedaan van zijn recht op ontbinding, dan heeft Reismeisje het recht te bepalen dat de overeenkomst pas in werking treedt nadat de ontbindingsperiode van 14 dagen is verstreken.

Artikel 6. Verplichtingen van de koper
6.1. Alle gegevens die de koper tijdens het tot stand komen van de overeenkomst aan Reismeisje verstrekt dienen correct en volledig te zijn.
6.2. Indien de door de koper aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de koper.
6.3. De koper zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

Artikel 7. Betaling
7.1. Betaling voor het e-book geschiedt vooraf middels iDEAL.
7.2. Er zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

Artikel 8. E-book en factuur
8.1. Het e-book is beschikbaar via een downloadlink op de website en per e-mail.
8.2. Bij het tot stand komen van de overeenkomst maakt de koper een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Daarmee kan koper altijd inloggen op de website en de downloads terug zien.
8.3. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
8.4. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Het is de koper niet toegestaan een derde toegang te verlenen tot zijn account.
8.5. Reismeisje heeft het e-book naar beste vermogen samengesteld. Reismeisje kan echter niet garanderen dat het lezen van het e-book leidt tot het door de koper gewenste resultaat.
8.6. Het e-book is voor onbepaalde tijd beschikbaar.
8.7. Reismeisje heeft het recht het e-book te verwijderen indien zij stopt met haar werkzaamheden. De koper wordt via de e-mail van een dergelijke verwijdering in kennis gesteld.
8.8. Indien de koper geen gebruik meer wil maken van het account, dan kan de koper via de website zijn account verwijderen.

Artikel 9. Website en fair use
9.1. Reismeisje garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
9.2. Reismeisje is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.
9.3. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die anderen zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en verjaring
10.1. Reismeisje streeft ernaar de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. Reismeisje kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de koper lijdt doordat het e-book tijdelijk niet beschikbaar is.
10.2. Reismeisje kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11;
b. Enige daad of nalatigheid van de koper.
10.3. Het kopen van het e-book is geheel voor eigen risico. Reismeisje kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke, geestelijke of enige andere schade, zowel directe als indirecte schade, die de koper lijdt tijdens en/of door toedoen van het lezen van het e-book.
10.4. De koper is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van het lezen van het e-book, maakt.
10.5. Reismeisje is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de koper van de inhoud van het e-book.
10.6. Indien Reismeisje aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Reismeisje beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Reismeisje gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Reismeisje beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot maximaal het bedrag dat de koper betaald heeft voor de cursus.
10.7. Alle rechtsvorderingen dient de koper binnen 1 jaar in te stellen als de koper niet tevreden is over het e-book en/of het handelen van Reismeisje. Handelt de koper niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Reismeisje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Reismeisje geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Reismeisje niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het beschikbaar stellen van de cursus, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme, rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop Reismeisje geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot het e-book, de website, teksten, logo’s, handelsnamen, merken, lay-out en afbeeldingen komen uitsluitend toe aan Reismeisje of aan haar licentiegever. Het e-book en alle informatie, teksten, afbeeldingen, e.d. die daarvan deel uit maken mogen niet, zonder voorafgaande toestemming van Reismeisje, worden gekopieerd of verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.
12.2. De koper verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Reismeisje of van haar licentiegever.
12.3. Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan het e-book of delen daarvan (online) te publiceren of aan een derde te verstrekken.
12.4. Handelt de koper in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Reismeisje, dan is de koper aansprakelijk voor alle schade die Reismeisje daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.
12.5. Indien Reismeisje weet of het vermoeden heeft dat de koper in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Reismeisje of van zijn licentiegever, dan heeft Reismeisje het recht het account van de koper op de website te blokkeren zodat de koper geen toegang meer heeft tot het e-book, zonder dat de koper aanspraak kan maken op compensatie.

Artikel 13. Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
13.2. Reismeisje verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de cursist het privacy beleid van Reismeisje raadplegen, zie hier.

Artikel 14. Klachten en vragen
14.1. Voor een vraag en/of klacht kan de cursist op de volgende wijzen contact opnemen met Reismeisje:
a. Telefonisch: 06-11103163;
b. Via de e-mail: wendy@reismeisje.nl;
c. Via het Facebook account van Reismeisje;
d. Via het Instagram account van Reismeisje.
14.2. Klachten worden door Reismeisje binnen 7 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 7 dagen onverhoopt niet mogelijk is, dan zal de koper op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Reismeisje partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de koper en Reismeisje zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Reismeisje is gelegen. De koper heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Reismeisje schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.